Thầy Thích Quảng Thiện

Tiểu sử Thầy Thích Quảng Thiện

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Quảng Thiện là ai?
  • - Thầy Thích Quảng Thiện đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Quảng Thiện là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Quảng Thiện ở đâu?
  • - Thầy Thích Quảng Thiện sinh năm nào?
...
Xem thêm