Thầy Thích Trí Chơn

Tiểu sử Thầy Thích Trí Chơn

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Trí Chơn là ai?
  • - Thầy Thích Trí Chơn đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Trí Chơn là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Trí Chơn ở đâu?
  • - Thầy Thích Trí Chơn sinh năm nào?
...
Xem thêm