Thầy Thích Trí Thoát

Tiểu sử Thầy Thích Trí Thoát

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Trí Thoát là ai?
  • - Thầy Thích Trí Thoát đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Trí Thoát là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Trí Thoát ở đâu?
  • - Thầy Thích Trí Thoát sinh năm nào?
...
Xem thêm