Thầy Thích Viên Trí

Tiểu sử Thầy Thích Viên Trí

Các câu hỏi được phật tử hỏi nhiều: 

  • - Thầy Thích Viên Trí là ai?
  • - Thầy Thích Viên Trí đang tu ở chùa nào?
  • - Thầy Thích Viên Trí là trụ trì chùa nào?
  • - Thầy Thích Viên Trí ở đâu?
  • - Thầy Thích Viên Trí sinh năm nào?
...
Xem thêm